رابطه میزان استرس والدگری با شیوه های فرزند پروری در والدین کودکان ناشنوا و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشدروانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 گروه خدمات بهداشتی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران.

چکیده

زمینه و هدف:یکی از مسؤولیت‌های آموزشی و تربیتی جامعه، شناخت میزان استرس والدین کودکان ناشنوا و تأثیر آن بر فرزند پروری‌شان است تا بدین‌ وسیله بتوان در جهت راهنمایی و مشاوره ایشان در تربیت فرزندانشان، تمهیدات و آموزه‌های مورد نیاز را مهیا نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین استرس والدگری با شیوه‌های فرزندپروری والدین کودکان ناشنوا و عادی انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی  و به روش همبستگی انجام شده است. جامعة آماری، شامل کلیه والدین دانش‌آموزان دوره ابتدایی آموزش و پرورش ناحیه 2 شهرستان ساری در سال تحصیلی 92-1391به تعداد 3639 نفر بود. بر اساس وضعیت ناشنوا یا شنوا (عادی) بودن، جامعه آماری به دو طبقه تقسیم شده و هر دانش‌آموزی که به این شیوه در نمونه انتخاب می‌شد، یکی از والدینش به عنوان نمونه انتخابی در تحقیق دخالت داده می‌شد. جهت تعیین نمونه افراد ناشنوا از روش در دسترس استفاده گردید. تعداد 50 نفر از والدین دانش آموزان ناشنوا که برای شرکت در این پژوهش اعلام همکاری نمودند انتخاب شدند و برای انتخاب افراد عادی (گروه شنوا) از آن دسته از والدینی که از نظر سن، وضعیت اقتصادی و اجتماعی با گروه افراد ناشنوا همسان سازی شده بودند بر اساس جدول مورگان به تعداد 200نفر  انتخاب  شدند. ابزار  گردآوری داده ها شامل پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری(PAQ) بامریند(1973) و شاخص تنیدگی(PSI)آبدین(1967) بوده است. جهت تحلیل داده ها از  آمار توصیفی و استنباطی و نیز نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان دادکه بین میزان استرس والدگری با سبک فرزندپروری اقتداری والدین کودکان ناشنوا و عادی رابطه معنادار منفی وجود دارد  (01/0=α<000/0=p).همچنین بین میزان استرس والدگری با سبک فرزندپروری آمرانه و سهل‌گیر والدین کودکان ناشنوا و عادی رابطه معنادار مثبت وجود دارد(01/0 =α ,<000/0=p). بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که استرسوالدگری می‌تواند منجر به کاهش سلامت روانی و بهزیستی والدین شود؛ لذا پیشنهاد می شود که جهت کاهش استرس والدگری می توان از سبک فرزندپروری اقتداری برای کودکان ناشنوا و عادی استفاده  کرد.

کلیدواژه‌ها