بررسی فراوانی پر فشاری خون ورابطه آن با برخی از عوامل مرتبط در زنان یائسه شهرساری در سال 1392

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

چکیده

زمینه و هدف: یائسگی یکی از چهار بحران زندگی زنان است. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی میزان فشارخون و رابطه آن با برخی از عوامل مرتبط در زنان یائسه شهر ساری در سال 1392می باشد. روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، 301 زن یائسه به کمک نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای وارد مطالعه شدند. هم زمان با طرح غربالگری تعیین فشار خون افراد بالای 30 سال در سطح کشور، این مطالعه در ساری در 10 مرکز بهداشت ثابت و یک واحد سیار در مرکز شهر انجام  گرفت. پرسشنامه حاوی تاریخچه اطلاعات پزشکی، اطلاعات اجتماعی- جمعیتی، میزان فشار خون و عوامل مرتبط با فشار خون بود. از SPSS نسخه 16، آمار توصیفی(فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی مانند آزمونهای کای دو و رگرسیون لجستیک برای تحلیل داده ها استفاده شد. یافته‌ها: در این مطالعه، 9/33 درصد زنان مبتلا به پر فشاری خون سیستولی بودند. در این مطالعه، رابطه معناداری بین افزایش فشار خون با سابقه بیماری پر فشاری خون مشاهده شده است(0001/0p<). همچنین رابطه معنا داری بین افزایش فشارخون سیستولیک با چربی خون، سابقه سکته قلبی، تعداد فرزندان بیشتر از 6نفر، سن بیشتر از 56 سال و عادت به مصرف چای وجود داشته است(05/0p<). بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه، نشان می دهد که شیوع پر فشاری خون سیستولی در بین زنان یائسه شهر ساری نسبتا بالا است. انجام مطالعه دیگر در جامعه زنان یائسه، جهت غربالگری و انجام اقدامات درمانی توصیه می گردد. واژگان کلیدی:پر فشاری خون، زنان، یائسگی، عوامل مرتبط.  

کلیدواژه‌ها