مقایسة ویژگی هایِ زیستی مادران کودکان عقب مانده ذهنی با مادران کودکان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

چکیده

زمینه و هدف: ویژگی های زیستی مادران (قد، سن، تغذیه، سابقه بیماری، سوء مصرف دارو و مواد، گروه خونی و مدت زمان بارداری) نقش تعیین کننده ای در تولد کودکان معلول ایفا می کند. مطالعه حاضر با هدف مقایسه ویژگی های زیستی مادران دارای فرزند عقب مانده ذهنی با مادران دارای فرزند عادی در شهر کرمانشاه انجام گرفته است.
روش بررسی: در پژوهش علّی ـ مقایسه ای حاضر، 400 نفر از مادران (200 نفر مادر، دارای کودکان عقب مانده ذهنی به روش نمونه گیری  تصادفی ساده و 200 نفر مادر، دارای کودکان عادی به روش نمونه گیری  چند مرحله ای) انتخاب و چک لیست را تکمیل نمودند. اطلاعات جمع  آوری شده با استفاده از آزمون t و مجذور کای، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: در بین دو گروه مورد مطالعه از منظر ویژگی های زیستی سن مادر، سن مادر هنگام ازدواج، طول مدت بارداری، تغذیه مناسب، سابقه بیماری، مصرف دارو و مواد، نسبت فامیلی و گروه خونی در سطح 01/0p< تفاوت معناداری وجود داشت. در دیگر متغیر های زیستی سن مادر هنگام تولد کودک و قد مادر تفاوت معناداری وجود نداشت.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که برخی از ویژگی های زیست شناختی مادران کودکان عادی با مادران کودکان عقب مانده ذهنی متفاوت است. بنابراین، با بررسی متغیرهای زیست شناختی ، محققان می توانند به تحقیق در زمینه پیشگیری از معلولیت ها بپردازند و  سلامت روان شناختی و جسمی جامعه را افزایش دهند.
واژگان کلیدی: ویژگی های زیستی، مادران کودکان عقب مانده ذهنی، مادران کودکان عادی

کلیدواژه‌ها