نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 دانشگاه آزاد اراک

چکیده

زمینه و هدف: امروزه کیفیت زندگی یکی از پدیده‌های مهم سلامتی به شمار می‌آید و از آن‌جایی که کیفیت زندگی زنان در خانواده بسیار مهم است، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان انجام شد.
روش بررسی: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان متأهل شهر کرمانشاه بود که تعداد 100 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات شامل مقیاس سنجش بخشودگی(FFS) و کیفیت زندگی(WHOQOL) و برگه اطلاعات جمعیت‌شناختی بود. پژوهش از نوع همبستگی و داده‌ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه همزمان تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بخشودگی با کیفیت زندگی همبستگی مثبت معنادار داشت(001/0P< )، اما تحصیلات با کیفیت زندگی رابطه معناداری نداشت و بخشودگی به تنهایی 33% واریانس کیفیت زندگی را پیش‌بینی کرد.
بحث و نتیجه‌گیری: می‌توان با تدارک بسته‌های آموزشی برای آشنایی با مزایای گذشت و چشم‌پوشی از خطاهای همسر، فرزندان و اطرافیان، کیفیت زندگی زنان متأهل را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها