بررسی رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مشاوره

2 دانشیار دانشگاه شهید چمران

چکیده

چکیده
زمینه و هدف :تحقیقات ثابت کرده است که اختلال در عملکرد جنسی در میان زنان و مردان مشهود است. همچنین تحقیقات مشخص کرده است که اختلال عملکرد جنسی می‌تواند منجر به پریشانی روان‌شناختی و مشکلات ارتباطی شود .هدف پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد جنسی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان انجام شد.
روش بررسی :این پژوهش توصیفی تحلیلی بود. جامعه‍ی آماری شامل کلیه‍‍‍‍‍‌‌ی دانشجویان متأهل زن دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان بودند که نمونه (204 نفر) به شیوه‌ی نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه‌ی عملکرد جنسی FSFI و پرسش نامه‌ی پندار تن BISC و پرسش نامه‌ی رضایت زناشویی انریچ بود. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد.
یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان داد میانگین عملکرد جنسی کلی 58/57 و میانگین پندار تن 71/26 ضریب همبستگی عملکرد جنسی با رضایت زناشویی 43/0بود. که بین پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد جنسی (میل، برانگیختگی، روان سازی، اوج لذت جنسی و درد) رابطه وجود دارد (001/0= p). پندار تن و رضایت زناشویی 22% از واریانس عملکرد جنسی را پیش بینی می کنند.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، رضایت زناشویی پیش بینی کننده خوبی برای عملکرد جنسی می باشد. رضایت زناشویی رابطه‌ی مثبت و معنی داری با عملکرد جنسی دارد. بین رضایت زناشویی و عملکرد جنسی و همه‌ی مؤلفه‌های آن و پندار تن ارتباط چند‌گانه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها