اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زناشویی زنان متاهل شهر تهران را می-سنجد. لذا این پژوهش از نوع نیمه تجربی می باشد و مداخله صورت گرفته از نوع آموزش می باشد.
روش بررسی: جامعه آماری این پژوهش را کلیه زوجین ساکن شهر تهران تشکیل می دهند. نمونه پژوهش نیز شامل 30 نفر زنان متاهل است که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت ادراک شده از ابعاد روابط زناشویی و پروتکل آموزش زوج درمانی هیجان مدار استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس تک متغیره استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش زوج درمانی هیجان محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زناشویی زنان موثر است. به عبارت دیگر زوج درمانی هیجان محور باعث افزایش تعهد، صمیمیت و اعتماد زناشویی می شود.
بحث و نتیجه گیری: زوج درمانی هیجان محور با تأکید بر الگوهای مختلف ارتباطی، کشف تعاملات مشکل دار، گسترش پذیرش تجربه شده و تسهیل ابراز نیازها و خواسته ها برای ساخت مجدد تعاملات زوجین، رضایت و کیفیت زندگی زناشویی را بهبود می بخشد.
واژگان کلیدی: زوج درمانی هیجان محور، تعهد، صمیمیت، اعتماد

کلیدواژه‌ها