روابط خانوادگی،کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی دانشگاه سلمان فارسی کازرون

2 دانشگاه خوارزمی

3 آموزش و پرورش پارس آباد

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف: اختلال نقص توجه / بیش فعالی ، اختلال مزمن و آسیب زایی است که از کودکی تا بزرگسالی ادامه می یابد.لذا هدف پژوهش حاضر مقایسه روابط خانوادگی، کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به ADHD و دانش آموزان عادی بود.

روش بررسی :پژوهش حاضر پس رویدادی از نوع مقطعی - مقایسه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر اردبیل که دارای اختلال نقص توجه توام با بیش فعالی بوده و در سال تحصیلی (93-1392) در شهر اردبیل مشغول به تحصیل هستند بود. نمونه این پژوهش شامل 160 دانش آموز دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و بهنجار بودند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند.

یافته ها: نتایج نشان داد که بین دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و دانش آموزان عادی از لحاظ روابط خانوادگی، کیفیت زندگی و تاب آوری تفاوت معناداری وجود دارد . به گونه ای که دانش آموزان عادی از روابط خانوادگی پایدار تر ، کیفیت زندگی بالاتر و میزان تاب آوری بیشتری نسبت به دانش آموزان دارای اختلال نقص توجه / بیش فعالی برخوردارند .

بحث و نتیجه گیری: می‌توان چنین نتیجه گرفت که با آگاهی‌رسانی در مورد ارتباط این متغیرها با یکدیگر و تاثیر گذاری این عوامل در ایجاد و تداوم این اختلال و همچنین با آموزش شیوه‌های مناسب تربیتی به والدین این افراد، می‌توان زمینه رشد و زندگی مناسبتری را برای این افراد فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها