نقش نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد تحت سرپرستی مادر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

زمینه و هدف: نوجوانی دوره‌ای است که باید توجه ویژه‌ای به آن بشود. خصوصا نوجوانانی که تحت سرپرستی یک والد زندگی می‌کنند در معرض آسیب‌های متعددی هستند. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در نوجوانان تک والد مادر سرپرست است.
مواد و روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه نوجوانان تک والد مادر سرپرست که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی اسلام آباد کرمانشاه بودند تشکیل داده اند. نمونه ی این پژوهش 90 نفراز نوجوانان تک والد مادر سرپرست هستند که به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌ی نظارت والدین و پرسشنامه همنشینی با همسالان بزهکار و مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی استفاده شد. همچنین جهت تحلیل داده های این پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان دادکه بین نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار با رفتارهای پر خطر همبستگی منفی وجود دارد وبین همنشینی با همسالان بزهکار و گرایش به رفتار های پر خطر همبستگی مثبت وجود دارد .همچنین براساس نتایج تحلیل رگرسیون نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار می تواند 5/43 درصد از تغییرات رفتارهای پرخطر را تبیین نماید.
نتیجه گیری: نظارت ضعیف والدین و همنشینی با همسالان بزهکار نقش مهمی در گرایش به رفتارهای پر خطر در نوجوانان تک والد دارد. لذا توجه به این عوامل به عنوان عوامل زمینه ساز رفتار های پر خطر در این قشر جامعه ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها