اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق

نویسندگان

نویسنده

چکیده

چکیده: زمینه و هدف: خانوادهمحلارضاینیازهایمختلفجسمانیوعقلانیوعاطفیاست و داشتنآگاهیازنیازهایزیستیوروانیو شناختچگونگیارضاآنهاوتجهیزشدنبهتکنیکهاو شناختتمایلاتزیستیوروانیضرورتیانکارناپذیرمیباشد که این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری بر عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق بود. روش بررسی:در این مطالعه، 40 زوج از متقاضیان طلاق انتخاب شده و با استفاده از انتساب تصادفی در دو گروه کنترل (20 زوج) و گروه آزمایش (20 زوج) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس ابزار سنجش خانواده استفاده گردید. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه تحت آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری قرار گرفت، اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل  داده های پژوهش از روش تحلیل کوواریانس استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان دهنده اثربخشی آموزش زوج درمانی شناختی- رفتاری بر عملکرد خانواده و زیر مقیاس های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی و کنترل رفتار در متقاضیان طلاق در سطح 05/0p< بود. بحث و نتیجه گیری:زوج درمانی شناختی – رفتاریتلفیق عوامل رفتاری و شناختی در درمان زوج ها با مشکلات زناشویی است که  براساس یافته های حاضر استفاده از این روش زوج درمانی در بهبود عملکرد خانواده متقاضیان طلاق سودمند به نظر می رسد. واژگان کلیدی: زوج درمانی شناختی – رفتاری، عملکرد خانواده، متقاضیان طلاق.

کلیدواژه‌ها