بررسی تاثیر کلاسهای آموزش دوران بارداری بر روند زایمان

نویسندگان

نویسنده

چکیده

چکیده زمینه و هدف:  افزایش آگاهی و مهارت در دوران بارداری باعث آمادگی مادر باردار برای زایمان و ارتقای سلامت وی می شود. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزشهای دوران بارداری بر روند زایمان در زنان آموزش دیده در بیمارستان امام علی (ع) آمل، ایران انجام شده است. روش بررسی: مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 195 (132 نفر گروه کنترل، 63 نفر گروه آزمون) خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر آمل، از هفته 20 بارداری به بعد انجام شد. گروه آزمون به مدت 6-8 جلسه 1.5 ساعته با تناوب تقریبا هر سه هفته یکبار در کلاسهای آموزشی آمادگی برای زایمان ایمن شرکت کردند. گروه کنترل فقط مراقبتهای روتین را دریافت نمودند.گرد آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه، خصوصیات دموگرافیک و زایمانی  و پرسشنامه استاندارد اضطراب و افسردگی  بیمارستانی، سنجش شدت درد با مقیاس دیداری درد (VAS) و مقیاس مگگیل (McGill) صورت گرفت. داده های جمع آوری شده با استفاده از   نرم افزار  SPSSو آزمونهای T و کای دو  مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: شدت اضطراب بیمارستانی در مادران آموزش دیده به طور معنی داری کاهش یافته بود.) 002/0p=). میزان شدت درد با مقیاس دیداری در فاز انتقالی (دیلاتاسیون سرویکس cm8-10( در گروه آزمون(68/85) به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل(99/90) بود(003/0p=). در بررسی شدت درد با مقیاس مگ گیل، نتایج مطالعه تفاوت معنی داری را در گروه آزمون (34/8) نسبت به گروه کنترل (16/9) نشان می دهد(0018/0p=). طول مرحله اول و دوم  و سوم زایمان، نیاز به مسکن ، وضعیت نوزاد (وزن، آپگار ، شروع شیردهی)  در دو گروه تفاوتی مشاهده نشد. میزان انجام اپی زیاتومی (000/0p=) و سزارین اورژانس (01/0p=) در گروه آموزش دیده کاهش یافته بود. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج  این مطالعه، بیانگر آنست که آموزش دوران بارداری و حمایت روحی روانی مادران در طی زایمان سبب کاهش اضطراب مادر و شدت درد و مداخلاتی از قبیل اپی زیاتومی و سزارین اورژانس شده است. برگزاری کلاسهای  آموزش  دوران بارداری به عنوان بخشی از مراقبتهای دوران بارداری  برای کلیه زنان باردار توصیه می شود.  واژگان کلیدی: مراقبت دوران بارداری، کلاسهای آموزش بارداری، زایمان.

کلیدواژه‌ها