رابطه بین سلامت روانی با کیفیت زندگی در زنان باردار

نویسندگان

نویسنده

چکیده

چکیده

زمینه و هدف: دوران بارداری به عنوان یک دوره آسیب پذیر در زنان تصور شده است که مادران را با مشکلات و دشواری های جدیدی رو  به رو می نماید و  این مشکلات ممکن است باعث اختلال در سلامت روانی و روند کیفیت زندگی آنان گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سلامت روانی با کیفیت زندگی زنان باردار انجام شد.
 روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ـ مقطعی، نمونه ها 315 نفر از زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان شاهین شهر اصفهان بوده اند. روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب زنان مراجعه کننده به مراکز مذکور استفاده شد. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی و کیفیت زندگی فرم 36 سؤالی گرد آوری شد و  با استفاده از محاسبه ضریب  همبستگی اسپیرمن و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سطح معناداری برای آزمون های آماری نیز کمتر از 05/0 لحاظ گردید.
یافته‌ها: حیطه عملکرد فیزیکی از کیفیت زندگی با 3 حیطه اضطراب (004/0=p)، اختلال در عملکرد اجتماعی (001/0=p) و افسردگی (012/0=p) از سلامت عمومی همبستگی معنی دار نشان داد. حیطه سلامت روانی از کیفیت زندگی تنها با حیطه علایم شبه جسمی از سلامت عمومی ارتباط معنی دار نشان داد (02/0 =p) و در نهایت در حیطه عملکرد اجتماعی از کیفیت زندگی با حیطه اختلال در عملکرد اجتماعی از سلامت عمومی همبستگی معنی دار مشاهده شد(01/0=p).
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش تأثیر مثبت سطح تحصیلات والدین و آگاهی خانواده ها را بر تغذیه و شاخص توده بدن را نشان می دهد؛ لذا توجه به افزایش آگاهی خانواده بر تغذیه دانش آموزان ضروری است.
واژگان کلیدی: سلامت روانی، کیفیت زندگی، بارداری.

کلیدواژه‌ها