رابطه‌ سلامت خانواده‌ اصلی و سبک حل تعارض سازنده و غیر سازنده با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای عدالت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

دانشگاه

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی اثرات مستقیم و غیر مستقیم سلامت خانواده ی اصلی و سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده از طریق نقش واسطه عدالت زناشویی بر صمیمیت زناشویی انجام شد.
روش بررسی: نمونه ی پژوهش شامل 240 معلم زن متأهل شهرستان ممسنی بود که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و پرسشنامه های ادراک انصاف برای سنجش عدالت زناشویی، سلامت خانواده اصلی، صمیمیت زناشویی وسبک های حل تعارض را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از ابزار 18 Spss و Amos استفاده گردید. مدل ارزیابی شده از شاخص برازندگی خوبی برخوردار بود.
یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد سلامت خانواده اصلی و سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده به طور مستقیم با صمیمیت زناشویی رابطه ی معنادار دارد. همینطور سلامت خانواده اصلی و سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده به طور غیر مستقیم و از طریق نقش واسطه ای عدالت زناشویی با صمیمیت زناشویی رابطه ی معنا دار دارد.
نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر را می توان در افزایش صمیمیت زناشویی به کار گرفت، زیرا عدالت در روابط زن و شوهر و سبک های حل تعارض سازنده و غیر سازنده از طریق آموزش و مشاوره به هنگام قابل دستکاری هستند. همینطور سلامت خانواده ی اصلی و اثرات آن در زندگی زناشویی فرزندان می تواند در جلسات مشاوره پیش از ازدواج و بعد از ازدواج مورد توجه مشاوران و روان درمانگران قرار گیرد.
واژه های کلیدی: سلامت خانواده ی اصلی، سبک های حل تعارض، عدالت زناشویی و صمیمیت زناشویی

کلیدواژه‌ها