آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسنده

دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

چکیده

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن بررسی گردیده، انجام شده است. پرسشنامه طراحی شده مشتمل بر سوالاتی در زمینه اطلاعات فردی، سطح آگاهی و نگرش نسبت به بهداشت و ایمنی مواد غذایی بود. این مطالعه در بین 338 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه که به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند، انجام گردید. جهت مقایسه میانگین نمرات در گروه های مختلف از آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز تعقیبی شفه، تست مجذور کای و آزمون تی مستقل توسط نرم افزار SPSS16 استفاده شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که 46٪ دانشجویان دارای آگاهی خوب، 48٪ متوسط و 5/4٪ آگاهی ضعیف در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی بودند. دانشجویان نگرش خوبی نسبت به بهداشت و ایمنی مواد غذایی داشتند. نمره آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به اصول ایمنی و بهداشت مواد غذایی ارتباط معنی داری با هیچ یک از پارامترهای سن، سطح تحصیلات، جنس و دانشکده نداشت(P>0.05). بین درجات آگاهی با جنس و دانشکده ارتباط معنی داری وجود داشته(p0.05).
بحث و نتیجه گیری: آگاهی داشتن نسبت به بهداشت و ایمنی مواد غذایی یک امر مهم تلقی می گردد. گرچه دانشجویان در این تحقیق از سطح آگاهی نسبتاً خوبی برخوردار بودند، ولی به منظور ارتقاء دادن سطح آگاهی آنها نیاز به برنامه ریزی دقیق تری احساس می شود.

کلیدواژه‌ها