اثر بخشی آموزش زوجین در انطباق با سرطان سینه بر سلامت روان بیماران و همسر ان آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تبریز

3 روانشناس

4 هئیت علمی دانشگاه

چکیده

سرطان سینه شایع‌ترین نوع سرطان در زنان می باشد که بر عملکرد خانواده و بخصوص زوجین تاثیر بسزایی می‌گذارد. هدف پژوهش حاضر اثر بخشی زوجین درمانی انطباق باسرطان سینه بر سلامت روان بیماران سرطان سینه و همسران آنها و مقایسه آن با گروه شاهد است.
روش بررسی: این پژوهش از نوع بررسی های شبه آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل است .جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی بیماران سرطان سینه‌ی مراجعه کننده به مرکز درمانی شهید قاضی تبریز در سال 1393 می باشد.از بین این افراد 40 نفر بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. پس از تشخیص بیماری توسط متخصص مربوطه و برقراری ارتباط با این افراد، 17 نفر بصورت تصادفی در گروه درمان انطباق با سرطان سینه (3 نفر به علت مشکلات شخصی از درمان کناره گیری نمودند) و 20 نفر نیز در گروه شاهد قرار گرفتند. قبل از شروع درمان، و پس از درمان پرسشنامه سلامت روانشاختی در اختیاران بیماران و همسران آنها قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل کوورایانس نشان داد آموزش زنان وهمسران آنها موجب بهبود سلامت روان (001/00=p)، نشانه های بدنی (001/00=p)، اضطراب (001/00=p)، بدکارکردی اجتماعی (001/00=p) و افسردگی (001/00=p) در هر دو گروه شده است.
نتیجه‌گیری: زوجین درمانی انطباق با سرطان سینه موجب بهبود سلامت روان در بیماران و همسران آنها می‌شود. این روش درمانی
در کاهش مشکلات روانی و سازگاری زوجین موثر است.

کلیدواژه‌ها