مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز

نویسندگان

1 گروه مامایی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد ساری

2 کارشناس بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده

چکیده زمینه و هدف: ایدز یکیازبزرگترینمعضلاتبهداشتیدربسیاریازکشورها در قرنبیستویکممی باشد.هدف از این مطالعه، تعیین میزان آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان به بیماری ایدز در دبیرستانهای شهرستان بابل است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعة توصیفی-  تحلیلی است. براساس اهداف این مطالعه و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای504 دانش آموز دعوت به مطالعه شدند. داده ها به وسیله spss نسخة 16مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج به دست آمده نشان می دهد که اغلب پاسخ دهندگان دارای سطح اگاهی و نگرش و عملکرد متوسط بودند. مقایسة میانگین نمره کلی آگاهی نوجوانان از بیماری ایدز در دختران،برابر (47/65) درصد بود که به طور معنی داری بیشتر از پسران (01/53) درصد بود(000/0>P). آگاهی کل افراد برابر 95/58 درصد و نمرة نگرش نوجوانان از بیماری ایدز در دختران 747/8 ±03/56 به طور معنی داری بیشتر از پسران313/5 ±50/47 بود(000/0>p). نگرش کل افراد برابر44/8 ±9/51 درصد بود. مقایسه میانگین نمره عملکرد نوجوانان از بیماری ایدز در دختران42/1 ±39/4 به طور معنی داری بیشتر از پسران 81/0 ±86/2بود (000/0=P) میانگین عملکرد کل افراد برابر 39/1±46/3 بود. بحث و نتیجه‌گیری:به نظر می رسد، میانگین نمره آگاهی و نگرش و عملکرد دانش آموزان، متوسط تا خوب و در دختران بهتر از پسران بوده است. تأکید آموزش درمدارس پسرانه و بالابردن سطح سواد والدین توصیه می گردد. واژگان کلیدی: بیماری ایدز، آگاهی، نگرش، عملکرد.

کلیدواژه‌ها