بررسی چگونگی انجام ورزش و علل تأثیر گذار بر آن از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آستارا 1391

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

چکیده

زمینه و هدف: ورزش های دوران بارداری دارای اثرات مفیدی بر مادر و جنین می باشند. عوامل متعددی در تمایل مادر به انجام ورزش در دوران بارداری نقش دارند. لذا، این مطالعه برای بررسی علل گرایش زنان باردار شهر آستارا به انجام ورزش در دوران بارداری انجام شده است.
روش بررسی: این مطالعه به شکل توصیفی ـ مقطعی بر روی 200 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهری یا روستایی و خانه های بهداشتی انجام شده است. ابزار مطالعه پرسشنامه با 23 سوال (7 سوال مربوط به متغیرهای دموگرافیک، 6 سوال مربوط به بارداری و 11 سوال درباره ورزش) است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS (16)، آمار توصیفی و آزمونهای آماری کای اسکوایر و آنالیز واریانس یکطرفه استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین سنی شرکت کنندگان 8/25 سال است.  5/97 درصد شرکت کنندگان خانه دار و 5/2 درصد از آنان شاغل بودند. 45 درصد شرکت کنندگان اظهار کرده اند که در دوران بارداری ورزش می کردند و 55 درصد آنان در بارداری ورزش نمی کرده اند. بیشترین علت انجام ورزش در بین زنان باردار توصیه پزشکان، ماماها و پرسنل بهداشتی درمانی به انجام ورزش بود. نتیجه آزمون آماری کای اسکوایر نشان می دهد زنان باردار ساکن روستا تمایل بیشتری به انجام ورزش در دوران بارداری دارند (001/0P<).
بحث و نتیجه گیری: یافته های پژوهش اخیر بر نقش مهم پزشکان، ماما ها و پرسنل بهداشتی درمانی بر تمایل زنان جهت انجام ورزش در دوران بارداری اشاره دارد. لذا در پیشنهاد می شود در کلاسهای بازآموزی پرسنل بر این نقش تأکید شود و آموزشهای لازم در مورد روشهای انجام ورزش در دوران بارداری به ارائه دهندگان مراقبتهای دوران بارداری داده شود. همچنین نگرش این افراد نسبت به انجام ورزش دردوران بارداری ارزیابی و اصلاح گردد.

کلیدواژه‌ها