مقایسه میزان دلبستگی به جنین در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصیل

چکیده

زمینه و هدف : پدران و مادران طی مراحل رشد جنین به اشکال متفاوت با فرزند به دنیا نیامده تعامل برقرار می نمایند. به علت تأثیر دلبستگی بر رشد و سلامت آینده شیرخوار تعیین دلبستگی پدر و مادر به جنین و عوامل مرتبط بسیار مهم است. هدف این  پژوهش تعیین و مقایسه میزان دلبستگی به جنین در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری بوده است.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است که روی 386 نفر از مادران باردار و همسرانشان که به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری مراجعه نموده اند، انجام شده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش فرم مصاحبه و مقیاس دلبستگی مادر-جنین و پدر – جنین کرانلی بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 14 تجزیه و تحلیل شد.
یافته‌ها: بر اساس مقایسه میانگین ها، یافته ها نشان داده است که میانگین میزان دلبستگی در مادران55/0± 56/3 و در پدران 55/0 ± 36/3 بوده است که از نظر آماری تفاوت آنها معنی دار بوده است (001/0P<). همچنین متغیرهایی مانند علاقه به همسر           ( 004/0= p)، رضایت از زندگی زناشویی (001/0P<) و خواسته بودن بارداری (001/0P<) از عوامل مؤثر بر دلبستگی بوده است.
بحث و نتیجه‌گیری: اگر چه پدران دلبستگی کمتری داشته اند، مهم آن است که میزان دلبستگی و عوامل مؤثر بر آن تعیین گردد تا بتوان موجبات افزایش دلبستگی در پدرها و مادرها را فراهم نمود تا بدین وسیله مشارکت مردان را در سیستم بهداشت باروری افزایش داد.

کلیدواژه‌ها