تاثیر تغذیه بر BMI دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان قایم شهر سال تحصیلی 90-1389

نوع مقاله: مقاله پژوهشی اصیل

چکیده

زمینه و هدف: شاخص توده بدن از مهم ترین شاخص های بین المللی ارزیابی سلامت جسمی و آگاهی در مورد تغذیه مطلوب در طی دوران نوجوانی محسوب می شود. هدف پژوهش تاثیر تغذیه بر شاخص توده بدن  دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان قایم شهر سال تحصیلی 90-1389 بوده است.
 روش بررسی: این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی بوده که به روش توصیفی - درمقطعی از سال 1390 به صورت نمونه گیری خوشه ای (ناحیه ای) با حجم نمونه 305نفر طبق جدول کرجسی ومورگان از بین دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان شهرستان قائمشهرانجام شده است. ابزار گرداوری اطلاعات پرسشنامه بوده است. داده ها پس از گرد آوری توسط نرم افزارSPSS و آزمون های مرتبط مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: 5/52% از نمونه ها پسر و 5/47% دختر، 57% از افراد مورد پژوهش دچار کمبود وزن بودند، بیش از 8/13% نیز چاق و خیلی چاق، تنها 2/29 درصد از نمونه وزنی نرمال داشتند. بین شاخص توده بدن بالا ومصرف غذاهای سرخ کردنی، سرعت غذا خوردن ،تماشای تلویزیون و مطالعه حین غذا خوردن، رژیم سخت و کم کالری، مصرف روغن، تعداد افراد چاق در خانواده، تحصیلات خانواده اختلاف معناداری وجود داشت و بین شاخص توده بدن و مصرف ساندویج و چیپس و پفک ،مصرف شیر، آب، میوه، سالاد و سبزی، مصرف انرژی، پروتئین و کربوهیدرات، لقمه های خانگی، انواع رژیم، بعد خانوار و شغل والدین ارتباطی وجود نداشته است.
بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش تاثیر مثبت سطح تحصیلات والدین و آگاهی خانواده ها را بر تغذیه وشاخص توده بدن را نشان می دهد. لذا توجه به افزایش آگاهی خانواده بر تغذیه دانش آموزان ضروری است.