تعیین آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران در رابطه با ایدز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی اصیل

چکیده

زمینه و هدف : امروز در جامعه ما ابتلا به ایدز از طریق ارتباط‌های جنسی کنترل نشده در حال افزایش هستند و هر روز تعداد بیشتری از جوانان از این طریق به ویروس ایدز مبتلا می‌شوند. بنابر اهمیت موضوع ما بر آن شدیم تا پژوهشی را با عنوان «تعیین میزان آگاهی دانشجویان دانشگاههای آزاد اسلامی استان مازندران در رابطه با ایدز » انجام دهیم.

روش بررسی: 870 دانشجوی رشته‌های مختلف (پیراپزشکی و غیرپزشکی) دانشگاه‌های استان مازندران که به روش چند مرحله‌ای تصادفی با احتساب نیمن انتخاب شده بودند یک پرسش‌نامه‌ی 52 آیتمی را پر کردند. اعتبار و اعتماد ابزار از طریق اعتبار محتوا و آزمون مجدد سنجیده شده بود بررسی‌های آماری از طریق SPSS و تجزیه و تحلیل‌های آماری انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان‌داد میانگین سنی افراد تحت مطالعه 5/21 سال بود. فقط 6/19 درصد افراد متأهل و اکثریت افراد (8/75 درصد) جنس مؤنث بودند. 1/96 درصد افراد دارای آگاهی خوبی در رابطه با ایدز بودند اما 5/82 درصد مجدداً خواهان آموزش و اطلاعات بیشتری در رابطه با این موضوع بودند. تلویزیون و کتب بیشترین منابع کسب اطلاعاتی افراد بود. جنسیت افراد، رشته‌ی تحصیلی، سن رابطه معنی‌داری با سطح آگاهی افراد داشته ولی تاهل و تجرد بودن و سطح سواد والدین افراد با میزان آگاهی‌شان ارتباط معنی‌داری نداشته است.
نتیجه‌گیری: یافته‌ها حاکی از آن است که اکثر دانشجویان نسبت به ایدز آگاهی کافی داشته ولی خواهان اطلاعات بیشتری هستند.

کلیدواژه‌ها