نویسنده = حسن شمس الدینی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی همزمان نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اختلال اضطراب اجتماعی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 37-44

کریم گل محمدی؛ حنانه صادقی؛ حسن شمس الدینی؛ شیما ظهرابی؛ فاطمه سادات هاشمی نژاد