نویسنده = وحید مصطفی پور
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1395

وحید مصطفی پور؛ حسین فرخی؛ فریده حسین ثابت


2. بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1395

جسین فرخی؛ وحید مصطفی پور


3. رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 56-65

وحید مصطفی پور؛ حسین فرخی؛ فریده حسین ثابت


4. بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 44-52

حسین فرخی؛ وحید مصطفی پور