نویسنده = فرخی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1395

جسین فرخی؛ وحید مصطفی پور


2. بررسی رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1395

وحید مصطفی پور؛ حسین فرخی؛ فریده حسین ثابت