نویسنده = خادملو، محمد
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد بیمارستان های مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت با الگوی بالدریج در استان مازندران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 16-25

قهرمان محمودی؛ محمد خادملو؛ جواد عباسی رستمی؛ بهمن نیکپور


2. اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 18-23

محمد خادملو؛ قهرمان محمودی؛ سید حسن سید شریفی؛ سید محمد رضا حسینی؛ مصطفی سلطانی؛ اسماعیل جوادی کهریز؛ داود نصیری زرین قبائی