نویسنده = جاهد خانیکی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-7

مریم احمدآبادی آرانی؛ محمد صباحی؛ طیبه سادات جدی آرانی؛ حمیدرضا گیلاسی؛ غلامرضا جاهد خانیکی