نویسنده = الفجر اسدی مجره، آمنه
تعداد مقالات: 1
1. رابطه ابعاد شخصیتی و خستگی با کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشتی درمانی

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 25-30

قهرمان محمودی؛ آمنه الفجر اسدی مجره؛ هادی درویشی خضری