نویسنده = گیلاسی، حمیدرضا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1394

مریم احمدآبادی آرانی؛ طیبه سادات جدی آرانی؛ محمد صباحی بیدگلی؛ حمیدرضا گیلاسی؛ غلامرضا جاهد خانیکی


2. بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-7

مریم احمدآبادی آرانی؛ محمد صباحی؛ طیبه سادات جدی آرانی؛ حمیدرضا گیلاسی؛ غلامرضا جاهد خانیکی