نویسنده = سعیده عمادی زیارتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارتباط حمایت اجتماعی، سر سختی روانشناختی با درد مزمن پرستاران

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 30-35

نغمه نیک بخت؛ علی پولادی ریشهری؛ یوسف دهقانی؛ سعیده عمادی زیارتی