نویسنده = کاظم نژاد، انوشیروان
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی کف پا و کف دست بر شدت خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 9-15

منصوره علی اصغرپور؛ ثریا نجاتی؛ سید عبدالمطلب حسنی؛ کیارش ساعتچی؛ انوشیروان کاظم نژاد