نویسنده = حبیبی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. کیفیت خواب پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه جراحی قلب باز بیمارستان های استان مازندران و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه مقطعی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 18-23

فاطمه بزرگ سهرابی؛ آریا سلیمانی؛ محمدرضا حبیبی؛ امیر امامی زیدی؛ هاجر سادات نژاد گرجی؛ فرشاد حسن زاده کیاب