نویسنده = شریفی نیا، سید حمید
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان و اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-10

سید حمید شریفی نیا؛ عباس عبادی؛ میترا حکمت افشار