نویسنده = بخردی، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 15-20

لیلا مسلمی؛ رضا بخردی؛ صغری حسنی؛ خوشه خالقی نژاد