نویسنده = سپهری شاملو، زهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان-28 در جمعیت ایرانی: روایی و پایایی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 15-21

بهناز کازرونی زند؛ زهره سپهری شاملو؛ بهرام میرزائیان