نویسنده = قاسم خانی، یاسمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی پر فشاری خون ورابطه آن با برخی از عوامل مرتبط در زنان یائسه شهرساری در سال 1392

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 28-33

معصومه باقری نسامی؛ مهدی اصغری؛ سهیل یزدان پناه؛ یاسمن قاسم خانی؛ نیلوفر باباییان